دسامبر 16 1991

چوپان دروغگو

دسته: شعرadmin @ 3:48 ب.ظ

 شبانی‌ بسی‌ بود بی‌ حوصله‌/كه‌ بودش‌ بسی‌ دام‌ اندر گله‌
 یكی‌ روز چوپان‌ به‌ یك‌ ده‌ دوید/بگفتا كه‌: «روبه‌ گله‌ را درید
 كه‌ روبه‌ نبود او كه‌ می‌بود گرگ‌/بسی‌ بود درنده‌ خوی‌ و بزرگ‌
 به آن‌ چنگ‌ و دندان‌ بسیار تیز/سگ‌ گله‌ را كرده‌ او ریزریز»
 از آن‌ گرگ‌ وحشی‌ و درنده‌ خو/به‌ قدری‌ دروغ‌ و كلك‌ بافت‌ او
 كه‌ مردم‌ برای‌ كمك‌ آمدند/و غافل‌ پی‌ آن‌ كلك‌ آمدند
 ولی‌ چون‌ از آن‌ حیله‌ پرده‌ برفت‌/هر آن‌ كـس‌ كـه‌ آمـد سوی‌ ده‌ برفت‌
 پس‌ از مدتی‌ اعتبارش‌ بشد/و دیگر كسی‌ در پی‌ وی‌ نبد
 یكی‌ روز گرگی‌ رمه‌ را درید/و چوپان‌ ز ترسش‌ به‌ آن‌ ده‌ دوید
 بگفتا كه‌: «گرگی‌ به‌ من‌ حمله‌ كرد/و چون‌ آمدم‌ خوردن‌ گله‌ كرد»
 ولی‌ چون‌ كه‌ او اعتباری‌ نداشت‌/و شخصی‌ به‌ آن‌ كار كاری‌ نداشت‌
 كسی‌ بهر یاری‌ چوپان‌ نبود/رمه‌اش‌ دریده‌ بشد زودِ زود

•••

تو ای‌ جان‌ من‌! این‌ سخن‌ گوش‌ كن‌/دروغ‌ و كلك‌ را فراموش‌ كن‌
 مزن‌ حیله‌ ای‌ و دروغی‌ مگوی‌/كه‌ چون‌ مردمان‌ زآن‌ ببردند بوی‌
 تو كامل‌ ز كف‌ می‌دهی‌ اعتبار/دگر كس‌ ندارد به‌ كار تو كار
 چو گویی‌ دروغ‌ و زنی تو كلك‌/فقط‌ بهر آنكه‌ شوی‌ دل‌خنك‌
 شوی‌ دست‌ آخر چو آن‌ گله‌ دار/تو بی‌ ارزش‌ و حرمت‌ و اعتبار


دسامبر 14 1991

مادر

دسته: شعرadmin @ 11:24 ق.ظ

گرامي‌ باد روزت‌ مادر من/كه‌ جان‌ دادي‌ مرا پرورديم‌ تن‌
تو شيرم‌ دادهاي‌ با مهرباني‌/گواراتر ز آب‌ زندگاني‌
تو من‌ را در جهان‌ آورده‌اي‌، تو/به‌ شير خود مرا پرورده‌اي‌ تو
بهشت‌ جاودان‌ در زير پايت‌/تمام‌ آسمانها هست‌ جايت‌
براي‌ تو، تو اي‌ موجود بس‌ نيك/نباشد كافي‌ اين‌ تقدير و تبريك‌
مبارك‌ باد بر تو هفته ی زن‌/گرامي‌ باد روزت‌ مادر من‌