اکتبر 24 1997

هنرسوزان

دسته: شعرadmin @ 4:57 ب.ظ

 آنان‌ كه‌ هر زمان‌ توهين‌ بر هنر كنند/دستان‌ خود به‌ خون‌ گراميش‌تر كنند
 تازند هر زمان‌ به‌ هنر با بهانه‌اي‌/گوش‌ هنروران‌ به‌ اراجيف‌ كر كنند
 خواهند تا هنر همه‌ جا سرنگون‌ شود/برتر از اين‌ مقام‌ چه‌ را مستقر كنند؟
 دوران‌ عمر خود به‌ عبث‌ بگذرانده‌اند/اينك‌ جواني‌ دگران‌ هم‌ هدر كنند
 چشم‌ خود از حقايق‌ عالم‌ ببسته‌اند/اي‌ كاش‌ اندكي‌ به‌ حقيقت‌ نظر كنند
 هرگز نديده‌ام‌ صفتي‌ نيك‌ از اين‌ كسان/آنان‌ كه‌ ديده‌اند مرا هم‌ خبر كنند
 گويند كاين‌ هنر همه‌ زشت‌ است‌ و ناپسند/خود ليك‌ در خفا ز بدي‌ هم‌ بتر كنند
 ننگي‌ است‌ بهرشان‌ كه‌ منزه‌ نمي‌شود/حتا اگر كه‌ توبه‌ ز شب‌ تا سحر كنند
 هرگز هنر ز بي‌هنري‌ عرصه‌ را نباخت/در كشتن‌ هنر عملي‌ بي‌ثمر كنند
 نيكي‌ نبيند آنكه‌ هنر را بسوخت‌، ليك‌/اينان‌ بدون‌ ترس‌ در اين‌ ره‌ خطر كنند
 شعري‌ كه‌ خوانده‌ايد چو تيري‌ به‌ تيرگي‌ است/باشد كه‌ از چنين‌ حركت‌ها حذر كنند