نوامبر 24 1998

زیرابی

دسته: شعر،شوخیadmin @ 12:11 ب.ظ

 آب‌ ناصافي‌ كه‌ صافي‌ بهر آن‌ بستر شود /بعد از اينكه‌ صاف‌ شد از قبل‌ خالص‌تر شود
 شعله‌ي‌ آتش‌ كه‌ روشن‌ شد، شود بسيار گرم‌ /ليك‌ گرما كم‌ شود وقتي‌ كه‌ خاكستر شود
 ظرف‌ آبي‌ را مثل‌ دان‌ پر ز آب‌ خوردني‌ /گر كه‌ اسفنجي‌ درون‌ آن‌ فتد پس‌ تر شود
 خر اگر با خر بگردد جفت‌ فرزندش‌ خر است‌ /حاصل‌ پيوند اسب‌ و خر ولي‌ استر شود
 آنكه‌ چون‌ من‌ چشم‌ بسته‌ خوب‌ زيرابي‌ رود /گر رود دندان‌ پيشش‌ پيش‌، بيدستر شود