مارس 21 2001

برای آزادی

دسته: شعرadmin @ 7:02 ب.ظ

 روزی بر آن‌ شدم‌ كه‌ بسازم‌ كبوتری
 با پيكر‌ی ز سنگ‌
 بر لب‌ نهاده‌ برگ‌ درختی ز يشم‌ِ سبز
 آراسته‌ به‌ نگين‌های رنگ‌ رنگ‌
•••
پس‌ آفريدمش‌ همه‌ از مرمر كبود
روز دگر
 چون‌ آمدم‌ دوباره‌ در آن‌ جايگه‌ نبود
 پرواز كرده‌ بود…