مارس 21 2001

برای آزادی

دسته: شعرadmin @ 7:02 ب.ظ

 روزي‌ بر آن‌ شدم‌ كه‌ بسازم‌ كبوتري‌
 با پيكر‌ ز سنگ‌
 بر لب‌ نهاده‌ برگ‌ درختي‌ ز يشم‌ سبز
 آراسته‌ به‌ نگين‌هاي‌ رنگ‌ رنگ‌
 تا باشدش‌ نشانه‌ي‌ آزادي‌ اندرون‌

•••

پس‌ آفريدمش‌ همه‌ از مرمر كبود
 روز دگر
 چون‌ آمدم‌ دوباره‌ در آن‌ جايگه‌ نبود
 پرواز كرده‌ بود…