مه 01 2001

Ctrl+i

دسته: شعرadmin @ 6:45 ب.ظ

از تيرگي برخاست با درفشي سپيد
و درخشش آن را رگه رگه در سياهي دوانيد
تا جهان را از سپيدي آكند.
ناگاه …
رنگها باژگونه شد