آگوست 19 2005

آنک انسان

دسته: شعرadmin @ 10:49 ق.ظ

آتشدانی  به دست در گلوگاه تکامل،
غریو بر می آوری: “این منم!
اشرف مخلوقات در هماره ی تاریخ”
بگذارش!
تا فرزندان فردای این خاک را ببینی، دست بدار
خدا را از سوزاندش دست بدار