ژانویه 21 2014

اندرزِ روز

دسته: شعر،شوخیadmin @ 7:28 ب.ظ

اندرون از طعام خالی دار/تا درون ات ز ان تهی گردد
Taam


ژانویه 21 2014

مخمس شیخ فضایی

دسته: شعر،شوخیadmin @ 4:56 ب.ظ

هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو/ هر جا که روم پرتو کاشانه تویی تو
در میکده و دیر که جانانه تویی تو / بر ساز دلم زخمه بزن این من و این تو
هر لحظه جدا از تو برام ماهی و سالی

پ.ن. دو مصرع آخر تضمین از معین!


ژانویه 08 2014

خاطره ای کهن از شیخ کچل

دسته: شعر،شوخیadmin @ 4:52 ب.ظ

به ره در یکی خودرویی ناگهان/جلومان بپیچید او بی گمان
بدو گفتمش با نهیبی به پند/چه می رانی این وضعی ای گوسپند؟
ز فرمانْش زنجیر خود باز کرد/هلی کُپتری چرخش آغاز کرد
هنوز از پی ام همچو سگ می دوید/قِسِر در برفتم ز مرگ شدید
رفیقم بگفت ای خداوند رای/چه شاکی شدی بی خود و نابجای
ولش کن طرف را، فلان ننش/بدین وضع رانندگی کردنش