دسامبر 11 2003

پیمانه

Category: شخصیadmin @ 9:13 ق.ظ

تاریخ تکرار و آزارها تداعی می شود

روزمره شو… هنجار شو… بمير… نمي خواهي؟ خرد شو. در خود شكسته شو. بپاخيز…
راه را به درستي مي پيمايم. پيمانه هاي تان را ياراي سنجش اين نيست.

پیام بگذارید: