دسامبر 11 2003

Category: پراکندهadmin @ 4:52 ب.ظ

از کسانی که با رفتار اخير من مشکل دارند، دعوت نمی کنم که در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کنند. خواهش می کنم من رو در کنفرانس های مطبوعاتی شون دعوت کنند!

پیام بگذارید: