آوریل 21 2005

کابوس هام دیگه داره کار دستم می ده

Category: شخصیadmin @ 2:57 ب.ظ

– ابوالهول هم او بود که دخالت کودکانه اش در امر آفرینش سبب شد که خلقت بر مبنای فناپذیری مخلوقات صورت بگیرد. محاکمه ی او دردی را دوا نمی کند. این یک دریغ ابدی است و ما نخواهیم بود که آن را (دریغ را!) بخوریم.

پیام بگذارید: