آوریل 22 2005

آدمی زاد

Category: شخصیadmin @ 3:18 ب.ظ

امروز دیگر بسیاری بر این باور گردن نهاده اند که همه ی ما – موجودات زنده – با هم خویشاوندیم. به بیان ریاضیات گسسته در رابطه ی ترتیب جزیی والد بودن که روی مجموعه ی موجودات زنده تعریف می شود، برای هر دو عضو، یک سوپریمم (کوچک ترین جد مشترک) وجود دارد. اخیرا از یک زیست شناس گزاره ای رو شنیدم که گویی به تازگی در مجامع علمی مورد پذیرش جدی قرار گرفته. من می توانم به این شکل ترجمه اش کنم:

کوچک ترین جد مشترک همه ی ما آدمیان وجود دارد و موجودی از جنس آدمی است.

جزء نخست این ادعای دوبخشی دیری است که چندان مخالفی ندارد. امروزه دیگر کسی با این موضوع مخالفتی ندارد که بالاخره همه ی کسانی که امروز زنده اند و انسان نامیده می شوند، به طور غیر مستقیم از یک زوج جاندار زاده شده اند). ادعای اصلی بر سر این است که این اخیرترین جد و جده ی مشترک همه ی آدمیزادگان، موجوداتی تک یاخته، دوزیست و یا میمون نبوده اند. آن دو به راستی یک زوج انسان هوشمند (هوموساپینس) بوده اند که روزگاری در جایی از این کره ی خاکی زیست می کرده اند.

پ.ن. از نظر ریاضیات تکاملی کاملا منطقی به شهود می رسد. احساس می کنم اگر جز این باشد، عجیب است.

پیام بگذارید: