مه 17 2011

منم همفکرم

Category: موسیقی,پراکندهadmin @ 3:51 ق.ظ

این قسمت برهان ارسطویی کردن این آهنگ از عرفان خیلی جالبه:

همه هم سن هام مریض روحی ان / منم هم سنم پس اینه روحیه ام

یعنی چون همه ی هم سن هاش مریض روحی اند و خودش هم با خودش هم سنه پس خودش هم مریض روحیه. شاعر (منطقدان) هم قیاس منطقی کل به جزء کرده و هم از بازتابی بودن رابطه ی همسنی استفاده ی زبانی کرده.

پ.ن. برای کسانی که با این پست موافق نیستند:

همه همفکرام با من موافقن / منم همفکرم لذا موافقم!

پیام بگذارید: