سپتامبر 26 2013

log(log(N))

Category: پراکندهadmin @ 7:40 ب.ظ

توی کار به لگاریتم یک لگاریتم برخوردم. من نمی فهمم تو دیگه خودت لگاریتم هستی دیگه لگاریتمت چیه دیگه. مورچه چیه که کله پاچه اش چی باشه بعد اینها این قدر خودشون و عن می کنن.

پ.ن. آرایه ی ادبی تشخیص (جان بخشی)

بیت پیشنهادی از فواد:

من خاکِ کفِ پایِ سگِ کویِ همانم
کو خاکِ کفِ پایِ سگِ کویِ تو باشد

پیام بگذارید: