نوامبر 14 2013

از ماست که برماست!

Category: پراکندهadmin @ 10:45 ب.ظ

روزه خواری در ظهر عاشورا. یعنی تو این سالها که ما نبودیم مملکت این قدر آزاد شده؟

پند روز:‌ به جای درخت قطع کردن گوسفندی بکار.

پیام بگذارید: