آوریل 28 2014

البته ما رو هم کشتند

Category: شوخیadmin @ 5:37 ق.ظ

اول سراغ کمونیست ها آمدند،
سکوت کردم چون کمونیست نبودم.
بعد سراغ سوسیالیست ها آمدند،
سکوت کردم زیرا سوسیالیست نبودم.
بعد سراغ یهودی ها آمدند،
سکوت کردم چون یهودی نبودم.
بعد سراغ خودم آمدند،
سکوت کردم چون خودم هم آنجا نبودم.

[ طرف رو ول نمی کردی تا صبح خالی می بست]

پیام بگذارید: