سپتامبر 19 2016

قلمه

Category: شوخیadmin @ 10:44 ب.ظ

یه سخن حکیمانه هم تا یادم نرفته بگم به تون.

هر چی بکاری همون رو درو می کنی. دونه ی گندم بکاری گندم در می آد. دونه ی ذرت بکاری ذرت در میاد.

ولی تخم فیل بکاری فیل در نمی آد.

فیل رو باهاس قلمه زد.

پیام بگذارید: